Algemene
voorwaarden.

Dit zijn de algemene verkoopvoorwaarden van Part of Something Bigger. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen die je, via de webstore (www.partofsomethingbigger.nl) of anderszins buiten een fysieke winkelruimte, bij Part of Something Bigger plaatst. Door een bestelling te plaatsen, ga je akkoord met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden op de tussen jou en Part of Something Bigger gesloten overeenkomst. 

In deze Voorwaarden worden de rechten en verplichtingen van partijen uiteengezet die van toepassing zijn op jouw bestelling van producten via de webstore van Part of Something Bigger. Het is daarom van belang dat je de tijd neemt om deze Voorwaarden zorgvuldig te lezen. Part of Something Bigger raadt je aan deze Voorwaarden op te slaan op jouw computer en/of uit te printen en te bewaren, zodat je deze later kunt raadplegen.

1. Onze gegevens

Part of Something Bigger is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en gevestigd in Nederland. De volledige contactgegevens van Part of Something Bigger vind je hieronder: 


Part of Something Bigger B.V. 
Kon. Wilhelminalaan 3
3527 LA Utrecht, Nederland 

Telefoon: 06 39 76 02 55 (maandag t/m vrijdag 9.30-18.00 uur). 
E-mail: posb@studyworks.nl

Kamer van Koophandel nummer: 61560421
Btw-identificatienummer:

2. Jouw gegevens

 1. Om een goede en tijdige uitvoering van de overeenkomst door Part of Something Bigger mogelijk te maken is het van belang dat je jouw gegevens, zoals je naam, je e-mailadres en het verzendadres, correct en volledig doorgeeft conform de instructies. Je bent verantwoordelijk voor de juistheid van de door jou opgegeven gegevens. De volledige contactgegevens van Part of Something Bigger vind je onder artikel 1 van deze Voorwaarden.

   

 2. Door jou verstrekte gegevens worden door Part of Something Bigger alleen gebruikt op de wijze als aangegeven in het privacy statement, dat je kunt raadplegen op haar website.

3. Het aandeel en de overeenkomst

 1. Wanneer je een artikel koopt via de webstore van Part of Something Bigger ga je een overeenkomst aan met Part of Something Bigger. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Part of Something Bigger een bevestiging naar het door jou opgegeven e-mailadres heeft verzonden.
   
 2. Een overeenkomst voortvloeiend uit een aanbieding die een kennelijke vergissing en/of fout bevat, zoals een ongewoon lage prijs, bindt Part of Something Bigger niet. Neem contact op met Part of Something Bigger wanneer je twijfelt aan de geldigheid van een aanbieding.

4. Prijs en betaling

 1. De in de webstore op het moment van bestellen weergegeven prijs is een totaalprijs inclusief alle belastingen en, indien van toepassing, verzendkosten.

   

 2. Je kunt jouw bestelling betalen op de in de webstore van Part of Something Bigger aangegeven wijzen. Het is in de webstore niet mogelijk om Part of Something Bigger cadeaukaarten te gebruiken.

5. Afhandeling bestelling en levering

 1. Part of Something Bigger spant zich in om jouw bestelling zo goed en snel mogelijk te verwerken en te leveren.
 2. Bestellingen worden geleverd op het door jou opgegeven verzendadres en middels de door jou gekozen bezorgingswijze.
 3. Wanneer je een bestelling laat bezorgen buiten de Europese Unie is het mogelijk dat het land in kwestie bijkomende heffingen, zoals importbelasting, in rekening brengt. Part of Something Bigger heeft geen invloed of controle over dergelijke heffingen en kan je hier daarom niet over informeren. Je dient zelf te checken of de door jou bestelde artikelen kunnen worden geëxporteerd naar- en geïmporteerd in het betreffende land en wat de kosten daarvan zijn voordat je een dergelijke bestelling plaatst.
 4. Eigendom van door jou bestelde producten gaat op je over op het moment van ontvangst van volledige betaling door Part of Something Bigger.
 5. Part of Something Bigger besteedt zorg aan het juist en compleet verzenden van producten. Mocht je onverhoopt incomplete of beschadigde producten ontvangen, neem dan contact op met Part of Something Bigger.

6. Kwaliteit

 1. Part of Something Bigger spant zich in om producten zo nauwkeurig en compleet mogelijk weer te geven op haar website. De aard van de aangeboden producten brengt echter met zich mee dat er sprake kan zijn van verschillen (zoals kleurverschillen) tussen de weergave van producten op de website en het product zoals bij jou bezorgd.
 2. Uiteraard voldoen de producten uit het assortiment van Part of Something Bigger aan de kwaliteit die je daarvan mag verwachten. Je wordt er echter nadrukkelijk op gewezen dat deze producten vooral zijn ontworpen vanuit het oogpunt van esthetiek en niet met het oog op optimale levensduur, praktisch nut of gebruiksgemak.
 3. De in de webstore aangeboden producten, zoals kledingstukken en accessoires, zijn van nature aan (gebruiks-) slijtage onderhevig. De levensduur van een product is mede afhankelijk van het materiaal waaruit het product bestaat, de intensiteit van het gebruik en de mate van verzorging. De producten van Part of Something Bigger zijn samengesteld uit de in de webstore opgegeven materialen. Voor een optimale levensduur en behoud van kwaliteit is het van belang dat je eventuele wasvoorschriften in acht neemt.

7. Herroepingsrecht

 1. Je hebt het recht om de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden binnen 14 dagen nadat je alle producten uit je bestelling hebt ontvangen. Dit betreft de zogenoemde bedenktermijn. Je kunt gebruik maken van jouw recht om de overeenkomst te ontbinden door het retourformulier ingevuld aan ons te retourneren, maar dit is niet verplicht. Je kunt ons ook op iedere andere wijze door een ondubbelzinnige verklaring laten weten dat je de overeenkomst wenst te ontbinden (zoals per e-mail of per post). Meer informatie over de wijze van retourneren is te vinden op onze website.
 2. Wanneer je ervoor kiest om de overeenkomst ten aanzien van een product te ontbinden, dan heb je de plicht om dit product zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen nadat je alle producten uit je bestelling hebt ontvangen, te retourneren naar het adres van Part of Something Bigger zoals vermeld in artikel 1.1. De directe kosten van retourverzending van het product aan Part of Something Bigger komen voor jouw eigen rekening.
 3. In geval van ontbinding zoals bedoeld in artikel 7.1 restitueert Part of Something Bigger het voor het betreffende product betaalde bedrag (inclusief eventueel betaalde verzendkosten) onverwijld en in ieder geval niet later dan veertien dagen na ontvangst van het bericht dat je de overeenkomst wilt ontbinden, maar niet eerder dan nadat Part of Something Bigger het betreffende product retour heeft ontvangen of je kunt aantonen dat het product daadwerkelijk retour is gezonden. Wanneer je bij het plaatsen van je bestelling voor een andere verzendmethode dan de goedkoopste door Part of Something Bigger gehanteerde standaardlevering hebt gekozen, dan zal Part of Something Bigger de eventuele meerkosten daarvan bij ontbinding niet aan je terugbetalen.
 4. Het recht van ontbinding zoals opgenomen in artikel 7.1 is bedoeld om vast te stellen of het product past en of je het product daadwerkelijk wilt hebben. Het is je toegestaan om een product te gebruiken voor zover noodzakelijk om te verifiëren of je het product wilt hebben, net zoals je in een winkelruimte zou doen. Verdergaand gebruik van het product – zoals het dragen van het product in de openbare ruimte of ander daadwerkelijk gebruik – is van invloed op jouw ontbindingsrecht als nader bepaald in artikel 7.5.
   
 5. Wanneer een product door jouw toedoen is beschadigd, is gewassen, de labels zijn verwijderd, een product incompleet is of een product andere gebruikssporen bevat waaruit blijkt dat je het product verdergaand hebt gebruikt dan als toegestaan onder artikel 7.4, dan ben je jegens Part of Something Bigger aansprakelijk voor de door jou veroorzaakte waardevermindering van het product. Part of Something Bigger zal deze waardevermindering aftrekken van het aan jou te restitueren bedrag.
 6. Het recht van ontbinding zoals bedoeld in artikel 7.1 geldt niet voor producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken.

8. Wijziging in deze voorwaarden

Indien Part of Something Bigger besluit deze Voorwaarden te wijzigen, zal zij de gewijzigde Voorwaarden op haar website plaatsen. Je wordt geadviseerd om regelmatig te controleren of de Voorwaarden zijn gewijzigd. Eventuele wijzigingen zijn niet van toepassing op orders die je voor de datum van wijziging hebt geplaatst. Deze Voorwaarden zijn laatstelijk gewijzigd op 6 april 2021.

9. Geschillen

 1. Part of Something Bigger streeft ernaar een zo hoog mogelijke kwaliteit te leveren ten aanzien van haar producten en diensten. Mocht je onverhoopt toch klachten hebben, dan kun je deze telefonisch, per post, e-mail of op een andere manier richten aan:

  Part of Something Bigger B.V. 
  Europalaan 100
  3526 KS Utrecht, Nederland 

  Telefoon: 06 39 76 02 55 (maandag t/m vrijdag 9.30-18.00 uur). 
  E-mail: posb@studyworks.nl

 2. Indien je de klachtenprocedure hebt doorlopen, maar je wilt je klacht daarna nog aan een andere instantie voorleggen, dan kan dit bij de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform.

10. Toepasselijk recht

Op deze Voorwaarden en de tussen jou en Part of Something Bigger gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag. Deze rechtskeuze laat onverlet eventuele verdergaande bescherming die je geniet op basis van de dwingende bepalingen van het recht dat van toepassing zou zijn zonder deze bepaling.